วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ทักทายกัน

สวัสดีค่ะ นิสิตที่รัก

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้โรงเรียนทั่วไปเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2553 และทยอยใช้จนครบทุกชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

พวกเราในฐานะนิสิตสาขาการศึกษา ที่ส่วนใหญ่จะต้องจบออกไปปฏิบัติหน้าที่ครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนออกไปปฏิบัติงาน

ครูได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ในบล็อกนี้เพื่อให้นิสิตได้มีแหล่งค้นคว้าคำความเข้าใจ

อ่านแล้วอย่าลืมสรุปสาระสำคัญในแต่ละหัวข้อส่งครูตามวันเวลาที่นัดหมายกันไว้นะคะ

เพชราวดี